Què és?

El Parc Agrari de Castelló

Respectem i dinamitzem la riquesa de la nostra terra

Impulsar l’agricultura i la ramaderia local per a protegir el medi ambient i la salut de les persones

El moment actual ha fet encara més evident la necessitat de posar en marxa estratègies locals de desenvolupament estables, que generen ocupació de manera compatible amb les característiques pròpies del nostre territori.

La salut i l’alimentació, junt a la sostenibilitat mediambiental i econòmica poden tenir una solució coordinada, on produïm allò que necessitem, comercialitzem amb proximitat i consumim de forma sana i responsable.


La posada en marxa d’un Parc Agrari municipal a Castelló té entre els seus objectius:

1
Recuperar, modernitzar i impulsar la nostra agricultura de manera respectuosa amb el medi ambient i cuidant la salut de les persones.
2
Facilitar el consum d’aliments de proximitat, reduint intermediaris, amb preus justos i condicions de treball dignes al camp i en tota la cadena de distribució i comercialització.
3
Reactivar i conservar l’espai que envolta la ciutat, patrimoni paisatgístic únic del nostre terme municipal, traçat per l’aigua i la història més antiga de la ciutat.

Una reserva paisatgística i de recursos

Els espais agraris que envolten Castelló són una reserva de recursos i oportunitats que enriqueixen la ciutat i les regions amb les que convivim. Ens aporten identitat i actuen com a infraestructura verda i connectors ecològics entre espais naturals protegits, permetent la mobilitat d’espècies animals entre aquests.
Gestió i planificació
L’espai agrari que envolta la nostra ciutat comptarà amb una estratègia de planificació i gestió territorial que dinamitze l’activitat agrària per tal de satisfer les necessitats alimentàries de la població local de manera sostenible econòmicament, mediambientalment i socialment. Es tracta d’avançar cap a la nostra sobirania alimentària, una necessitat de la que cada dia som més conscients.
Recerca i innovació
També serà un espai a on tindran un paper destacat la formació, la innovació i la recerca, en col·laboració amb altres entitats públiques i privades. Es tracta de garantir l’agrodiversitat i la protecció del medi ambient, sense oblidar la necessària rendibilitat econòmica per a les persones productores, col·locant Castelló en el mapa de municipis capdavanters en bones pràctiques agràries.
Activitats mediambientals i pedagògiques
El Parc Agrari no només ens facilitarà els aliments de qualitat i proximitat que volem, sinó que serà també un espai per a posar en valor la nostra riquesa natural, mitjançant activitats d’educació ambiental i conscienciació sobre la importància de l’agricultura, la ramaderia i el consum responsable per a la protecció del medi ambient, de la nostre biodiversitat i de la nostra salut.

100%
100%
100%
100%
60%
20%

Estudis i documentació

ESTUDIS

Radiografia del sector agrari e informe del parcel·lari rústic a Castelló

Des de la Regidora de Transició Ecològica primer vam encomanar dos estudis per a conèixer una radiografia del contexto socioeconòmic del sector agrari de la ciutat, així com la situació del parcel·lari, com idees prèvies per a impulsar el Parc Agrari.

El primer document (01), elaborat per Intercoop, mostra les  necessitats, oportunitats i mancances  del sector agrari.

El segon document (02), a càrrec de Buscatierras, realitza un diagnòstic de l’estat dels solars rústics del terme municipal.

Des de la Regidora de Transició Ecològica primer vam encomanar dos estudis per a conèixer una radiografia del contexto socioeconòmic del sector agrari de la ciutat, així com la situació del parcel·lari, com idees prèvies per a impulsar el Parc Agrari. El primer document, elaborat per Intercoop, mostra les  necessitats, oportunitats i mancances  del sector agraria; i el segon, a càrrec de Buscatierras, realitza un diagnòstic de l’estat dels solars rústics del terme municipal. 

L’informe de Intercoop va realitzar una ronda d’entrevistes en 30 agents de la activitat agrícola de Castelló com representants d’associacions, comunitat de regants, cooperatives, restaurants i mercats, entre altres. El treball mostra com a principals febleses la baixa diversificació de cultius, l’absència de canals curts de comercialització, la absència de relevo generacional, la inexistències de fòrums participatius, i la baixa rentabilidad i una mala logística de distribució dels productes de proximitat. 

El treball, d’acord amb l’opinió del propis actors, recomana un augment de la superfície de parcel·les, més formació, la creació de canals curts de comercialització, fòrums de comunicació entre demanda i oferta, millora de l’espai logístic, adequació de camins i la creació d’un guàrdia rural.


Estudi Intercoop Parc Agrari
Per part seua, el treball de Buscatierras posa de manifest que un 45% dels terrenys rústics de la ciutat estan una situació de degradació (abandonats o semiabandonats) després de les expectatives generades a l’època del boom urbanístic.

La zona Est es la més afectada, concentrant el 43% de les parcel·les abandonades de Castelló (2.144 del total de 4.988 parcel·les) i el 32% del global quant a superfície (595 hectàrees de 1.859): Mentres, la part nord de la ciutat es la que manté més camps cultivats amb un 22 % de abandonaments.


Estudi Buscatierras

DOCUMENTACIÓ

Altres experiències de Parcs Agraris


Assessorament i suport tècnic

Banc de Terres

Facilitarem el contacte entre propietaris de camps abandonats i persones interessades a cultivar

Una nova ordenança municipal del Banc de Terres atorga el marc normatiu necessari i les condicions per a dinamitzar la cessió de terres. És una mesura que facilita la cessió de part de propietaris de camps en desús al no comportar una venda i propiciar un manteniment durant un temps determinat.

mapa de cultius

Ajudes
Informació sobre ajudes o beneficis fiscals en cas d’inscripció, i els passos que s’han de seguir per a cultivar una agricultura ecològica i participar en nous canals curts de comercialització que garantisquen la viabilitat i la rendibilitat dels horts en marxa.
Biodiversitat
Aquesta recuperació de camps en desús permet un increment de la biodiversitat, protecció del paisatge, reducció del risc d’incendis, dinamització econòmica i foment de l’agricultura sostenibles.
Gestió
A través del reglament de gestió del Banc de Terres, els propietaris es comprometen a respectar els formats i el període pactat i a avisar amb antelació si no es vol renovar; mentre els productors duran a terme pràctiques ecològiques sempre que siga possible i sistemes de producció que garantisquen la seguretat alimentària i una explotació sostenible.

Facilitant un mercat sostenible

Productes de proximitat

  • Proposem posar en marxa una plataforma per a impulsar canals curts de comercialització dels productes locals, amb especial incidència en el sector agroalimentari.
  • Un espai compartit viable i sostenible en el temps, una idea que es concreta en ferramentes i vies per a potenciar una economia circular i de proximitat en Castelló.
  • Una ferramenta útil per al context actual, arrelada al territori i les seves necessitats particulars, i emmarcada en la filosofia dels béns comuns.

Oferir proximitat

Un valor afegit per al teu comerç, alhora que contribuim amb la producció local i el medi ambient.

Ens agradaria saber la teua opinió, experiència i necessitats.

Tens uns minuts per a explicar-nos què penses?

Qüestionari

Fer la compra prop

Menjar aliments de Castelló ens apropa a una economia circular, generem menys residus i contaminació mentres col·laborem amb el repte d’una sostenibilitat ambiental i laboral.

Ací trobaràs unes preguntes, ens agradaria conèixer els teus gustos i les teues necessitats. Vols comprar més prop, més bo i més ecòlogic?

Qüestionari

Compra proximitat


Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat

El Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat va reprendre en febrer la seua  activitat després de 10 anys sense reunirse. El seu objectiu és el de informar i assessorar de la realitat agrària i mediambiental de Castelló i plantejar propostes de millora. En la seua nova etapa tractarà noves polítiques de reactivació agrària, amb la recuperació de camps abandonats a través del Parc Agrari, i amb nous models de comercialització de proximitat i agroecològics que milloren la seua rendibilitat i una producció sostenible i propicie l’entrada de nous productors. 

Està format per les principals associacions professionals agraris, sindicats, comunitat de regants, cooperatives, col·legis professionals i grups ecologistes, així com persones que per reconegut prestigi siguen convidades nominalment, ademés de representants de la direcció territorial de la Conselleria d’Agricultura i Canvi Climàtic i els grups polítics de la corporació municipal. 

Enllaç del reglament del Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat